ERI 61-91 TV

ተለቪዥን ኤርትራ 1961-91

              መእተዊ


ከም ውጽኢት ፖለቲካዊ ውዲትን ሸርሕን፣ ንሃገርና ኤርትራ,  ግዳይ ከምትኸዉን ጌርዋ ዘሎ  ፣ዜጋታታና  ኣዝዩ ጽንኩርን በዳህን ኩነታት አብ ዘሕልፉሉ ዘለዉ ግዜ ፣እቲ እንኮ ምርጫና፣ ኢድ ኢድ ተዋሃሂብካ ምስራሕን ፣ሓይልና ኣስሚርና፣ ንሃገርና ኤርትራ ኣጋጢሙዋ ዘሎ ሽግር ምግጣምን እዩ።ንልዕሊ ፍርቂ ዘመን ዝኸፈልናዮ ኣዝዩ ረዚን ዋጋ፣እዞም ዉዲታት እዚኣቶም  ንሉኣላዉነት ሃገርናን ህላዌኣን ይደናደንዎ ኣለዉ።

 

በዚ ኣጋጣሚዚ “መደበር ተለቪዥን ኤርትራ 6191”, ንኹሎም ኤርትራውያን ኣብ መንጎኦም ዘሎ ፍልልያት ከወግዱ ጻዉዒታ ተቕርብ ንሃገርናን ህዝብናን ገጢምዎም ዘሎ ብድሆ ክንብድህ ክንክእል ምእንቲ፣ ብሃገራዊ ስምረትን፣ ከምኡውን ብምውህሃድ, ብተወፋይነት፣ብፍቕርን ብቅንዕናን ንኽንስርሕ፣ንኹሎም ኤርትራውያን ጻዉዒትና ነቕርብ።ኩሉ ኤርትራዊ ብሓበራ ፣ሓባራዊ ስራሕ ክሰርሕ ጻዉዒትና  አናቕረብና፣ ነዞም እከያት መደባት ንምግጣም፣ታሪኽና ንድሕሪት ክመልሱን ሕልሞም ከሳስዩን፣ ብግዴታ ሓድሽ መግዛእቲ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ከተግብሩ ተጸሚዶም ይርከቡ።

ዋናታት “መደበር ተለቪዥን ኤርትራ 6191” ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑን፣ ንነጻነቱ፣ንድሌታቱን፣ንክብራዊ ባህጉን ከም ትውክል  ድማ፣ በዚ ኣጋጣሚዚ ብወግዒ ክንሕብረኩም ንፈቱ።ንሕና ኣባላት“መደበር ተለቪዥን ኤርትራ 6191”, ንህዝብና ቃል እናኣተና ፣በድምጽናን ብኻልኦት መከላኸሊ ሜላታትን፣ ከይተሓለልና፣ ብሕገ መንግስቲ እትመሓደርን ፣ሰላምን ምርግጋእን፣ ዘለዋ ሃገረ  ምምስራት እዮ።

 

ንኣብ ውሽጥን ኣብ ወጻእን  ዝርከብ ህዝብና፣  ነነሓድሕዶም ተጠርኒፎም  ፣ነዚ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ  ብድሆን መጻኢ ከጋጥሙና ዝኽእሉ ብድሆታትን ክንገጥሞ ፣ካብዚ ጻዊዒትና ነቕርበልኩም።ብፍላይ ድማ ኣብ ዳያስፖራን ኣብ  መዓስከራት ስደተኛታትን  ዝርከቡ መንእሰያትና ፣በርቲዖም ክሰርሑን፣ ኣንጻር ዘይፍትሓውነትን ጭቆናን ብኩሉ መንገዲታት ክቃወሙን፣ ኣብ ቃልሲ ንምእላይ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ ክሳተፉን ፣ብሓደ ድው ብምባል ድማ ነዚ ናይ ውዲታዊ ዉጥናት  ምላሽ ምሃብ ከም ፍታሕ ኢልና ፍሉይ መደባት ንምቕራብ፣ ንሰላም፣ንነጻነት ንኽብሪ ንምስፋን ንሰርሕ ኣለና

ንሕና መን ኢና፧

ትምኒት ህዝቢ ኤርትራ  መልሲ ንኽረክብ፣ ኤርትራዊ ፣ሃገራዊ  ዕማም ዕላማ ዝገበረ፣ንናጽነትን ንኽብርን ኤርትራውያን ከምኡውን ንሃገራዊ ረበሓታት ንምዕቃብን  ንኽሰርሕ   ተዳልዩ ዘሎ ናይ ህዝቢ  ኤርትራ “መደበር ተለቪዥን ኢዩ።ካብዚ መዳይ እዚ ብምብጋስ ናይ “መደበር ተለቪዥን ኤርትራ 6191”መስራትን ወናንን ዝኾንኩ ኣነ ኣቶ ጀማል ወድ ኣደም ቤክ  ፣ከምኡውን  ምስ ኩሎም መሳርሕተይን ( ኣመሓደርትን ተቖጻጸርትን) ከነበስረኩም ንፈቱ ።ኘሮጀክትና ብዕቱብ ስርሑ ከም ዝጀመረ እናፍለጥና፣ ፣ ድሌታት ህዝብና ንናጽነቱን፣ ንኽብሩን ከነስምር  ኣብ ጎንና ህዝቢ ኤርትራ ጌርና ተበጊስና ኣሎና።

ሩሑቕ ራእይና

ራእይ “መደበር ተለቪዥን ኤርትራ 6191” ሃገረና ኤርትራ ብ ማዕርነት ኩሎም ደቃ ዝተምስረተት ኮይና፣ንሃገር ንምክልካል ድማ ፤ብንቅሓትን፣ ንመሰሉን ጉቡኡን ብምፍላጥን፣ ብናጻ ሜድያታትን ብ ልዕልና ሕጊን ይከላከል።

ተልእኾና

“መደበር ተለቪዥን ኤርትራ 6191,” ንህዝብና ኣብ ዝገብሮ ቃልሲ ንደሞክራሲ ንሰላም ን ንፍትሒ ምድጋፍ።ጠመኣ ንኤርትራውያን ነዞም ክብሪታት  እዚኣቶም ድፍኢት ብምግባር  ዲክታቶራዊ ስርዓት ካብ ሃገርና ምልጋስ፣

ንሕና ናይ ናጻ ፕርስ ተራ ብምድልዳል ከምኡውን ኣስተዋጸኦ ናጻ ፕርስ ክድልድል።  ማሕበራዊ ሚድያ ክዕምብብን፣ ናጻ ካብ ምልካዊ ስርዓት ኣስመራን ጽልዋታቱን፣ከምኡውን ኣብ ኩሉ ዓለም ዘለዉ ጨቋንቲ  መሓውራቱን።ዝተረጋገአት ከምኡውን  ዑዉቲ ሃገር ንምህናጽ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ንቅሓት ሕብረተሰብ ኣብ  ሃገራዊ ጉዳያት ኣዝዩ ወሳኒዩ።

ስለዚድማ፣ ኤርትራ ፮፩፱ ቸነል ከም መንጐኛ  ብምኳን ተራኣ ንምጽዋት  ንዘጋታ አሪትራ  ብምትብባዕን ብልጽግቲ ሃገር አሪትራ   ንምግባርን ዕላማኡም  ክወቅዑ ትሰርሕ።

ዕላማናን ስነ ሓሳባዊ ተበግሶናን

“መደበር ተለቪዥን ኤርትራ 6191”, ንህዝቢ ኤርትራ ጻወዒታ እናቕረበት ካብ  ኩሉ ስምዒታት ነጻ ኮይኑ   ሓሳባዊ መምሪሒታትናን ዕላማናን . መደበር ተለቪዥን ኤርትራ 6191 ንህዝቢ ኤርትራ ካብ ኩሉ ዘይሃገራዊ ስምዒታትን መንፈስን ሓራን ነጻን ኮይኑ ፣ናብ ናይ ሃገራዊ ሓድነትን መንፈስን ክሰርሕ ጻዉዒታ ተቕርብ።ከምኡ ድማ ነዚ ኩቡር ህዝቢዚ ባዕሉ ንገዛእርእሱን ንመንነቱን ከማዕብልን ክሃንጽን ዕድል ትህብ።
“መደበር ተለቪዥን ኤርትራ ፮፩፱፩” ስርዓተ መንግስቲ ንምቕያር ምስ ኩሉም ተቓለስቲ ሃገራዉያን ብሓንሳብ ይሰርሕ ። ንልዕልና ሕጊ ዘኽብር፣ንናጽነት ህዝብን ውልቀ ሰባትን ዝከላኸል፣ማዕርነት ኣብ መንጎ ደቂ ዜጋ ምህላው ፣   ብሽም ፖለቲካ ሃይማኖታዊ ምዝመዛ ምኽልካል ፣ንደቀንስትዮን  መንእሰያትን ብማሕበራዊ ደረጃን ፣ብፖለቲካን  ብቍጠባን ደረጀኦም ክብ ንምባል፣ ንዝደኸመ ሕብረተሰብናን፣ ንማሕበራዊ ተነጽሎ። ዘለዎን ትከላከል።

መሰረታዊ መምርሕታት “መደበር ተለቪዥን ኤርትራ 6191”

ማዕርነት ኣብ ጾታ ፣ ዘርኢ ፣ ሃይማኖት ፣  ቋንቋ ኣብ ፖለቲካዊ ሕርያና ኣድልዎ  ዘይብሉ፣ ናይ ዜግነት ማዕርነት ምህላዉ፣ማዕረ መሰላትን ሓላፍነትን ዘለዎ ሕብረተሰብ ምህናጽ,፣ከምኡውን እቲ ዝህነጽ ስርዓት  ከም መምሪሒ(መትከል) እዞም ሰለስተ ሓይልታት ፈላልዪ  ይቕበል፣ ዝኾነ በዓል መዚ ኣብ ካልእ ጣልቃ ዘይምእታው የረጋግጽ ።

ፖለቲካዊ ተበግሶ

1)  ብ ህዝባዊ ምንቅስቓስን፣ከምኡውን ብኩሉ ዚከኣል ዘበለ መንገድታትን , ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት  ምቕያር
2) ንሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ዘሳተፈ ፣ነባሪ ቅዋም ምንዳፍ.

3) መደበር ተለቪዥን ኤርትራ 6191 እቲ ዝለዓለ ስልጣን ናይ ህዝቢ ምዃኑ፣ ብተወሳኺውን ምንጪ ሓይሊ ህዝቢ ከም ዝኾነ ይኣምን ። ቡራኬ  ሓንቲ ሃገር ድማ ኣብ ዓቐን እንወስዶም ምርጫ፣ ንነጻነት ምሃብን፣ ምክብባርን፣ እዩ ዝሙርኮስ ።

4)  መልእኽትና ብዝሰፈሓ ናብ ኩሉ ምእንቲ ክባጻሕ፣ዝተፈላለየ ኣገባባት ብምጥቃም፣ ንህዝቢ ኤርትራ ንምጥርናፍን፣ኣብ ሓደ መስመር ብምምጻእን ፣ንታሪኽና፣ንውርሻናን፣ነቲ ዘሓብን ታሪኽ ገድልናን ንምክልኻል፣ ንመጻኢና መሰረት ተሃድሶ ንምንጻፍ ፣ ንነጻን ሉኣላዊትን ሃገር ንሰርሕ።

5)  ብተስታፍነት መላእ ህዝቢ ኤርትራ፣ ዋሕስ ሱታፊ ንለውጢ ምርግጋጽ ፣ከምኡውን ባይታ ምጥጣሕን፣ ውጽኢታዊ ብዝኾኒ መንገዲ ንኽሳተፉ የኽእሎም።
6)  ብዘይ ኣፈላላይን ተነጽሎን ኩሉ ኤርትራዊ ኣካል፣ መጻኢ ዕድል ሃገርና ይውሰን.። ሃብትን ስልጣንን ብፍትሒ ይመቃራሕ፣ብፍትሓዊ መንገዲ ኣገልግሎትን ልምዓትን  ይከፍፋል ።

7) ብዘይዝኾነ ገደብ ፣ ፣ ምእማን ፣ ምምላኽ ፣ ምንቅስቓስ ፣ ምዉናን፣ ምንጋድን ውልቃዊ ነጻነት፣የረጋግጽ።

8)  ኣብ ግዜ መግዘእትን በዚ ሕጂ ዘሎ ስርዓትን ዝተሓረሙ ኩሎም ስደተኛታት፣ ነናብ ከባቢኦም ናይ ምምላስ መሰሎም ይረጋገጸሎም ።

9) ማዕረ ዕድላት ኣብ ሰረተ ትምህርቲ ምጉንጻፍ፣ከምኡውን ንኹሎም ዜጋታት ኣብ ቍጠባዉን ኣብ ካልኦት ዕድላትን ብማዕረ ኣገባብ ምምቕራሕ፣ከም ዉጽኢቱ ድማ ዜጋታት ውሽጣዊ ብቕዓቶም በርቢሮም እቲ ናይ ብሓቂ ዓቕሞም የርእዩ ።

10)  ስርዓተ መንግስቲ ኤርትራ ቅዋማውን፣ፓርላማውን ይኸዉን። ከምኡውን ፈጻሚ ኣካል ብሓጋጊ ኣካል ተሓታቲ ኮይኑ ብቐጥታ ብህዝቢ ይምረጽ።

11)  ስርዓተ ምሕደራ ኣብ ሃገረ ኤርትራ ኣብ ስልጣን ዝተመቃረሐ ይኸዉን, ከምኡድማ ነብሲ ወከፍ ዞባ ጉዳያታ ባዕላ ትከታተልን ትቆጻጸርን.

12) ስልጣን ናይ ፈራዲ ኣካል ፣ነጻን ክኽበር ዝግብኦን ከምኡውን ምስ ዝኾነ ካልእ በዓል ስልጣን ካኣ ፣ዝተዓቀበ እዮ ፣ ብሕጊ መንግስታዊ ምክልኻል ድማ ይፍሳህ.